سفالگری با چرخ

سفالگری%20با%20چرخ

این دوره شامل :

مبانی چرخ کاری
ساخت ظروف و حجم های مختلف با چرخ
شناخت گل و ابزار مناسب چرخ و تراشکاری
شناخت تکنیک های اسکرافیتو
ساخت ظروف درب دار و تلفیقی
ساخت ظروف حجمی

این دوره 12 جلسه و شهریه 1/500/000 تومان می باشد
 

مشاوره و ثبت نام