در اجرا برنامه خطایی رخ داده است،
این خطا به اطلاع پشتبانی سامانه رسیده است.
لطفا در آینده مجددا سعی کنید.
صفحه اصلی
System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request. ---> System.IndexOutOfRangeException: Index was outside the bounds of the array. at WebService.MainClass.objProductCategory.Details(Int32 iSiteID, String iCategoryName) at WebService.Product.ProductCategory_DetailsByName(Int32 iSiteID, String iPassword, String iCategoryName) --- End of inner exception stack trace ---